Your safety and data-security is our privilege

Legal Notice and Privacy Policy

Informacja prawna i Zasady ochrony prywatności

Niniejsza witryna internetowa jest własnością i jest obsługiwana przez firmę F. Junckers Industrier A/S i/lub jej filie („Junckers”).

Korzystając z tej witryny, użytkownik potwierdza swoją zgodę na niniejsze WARUNKI UŻYTKOWANIA.

Prawa autorskie
Firma Junckers jest właścicielem praw autorskich i zachowuje prawa autorskie do materiałów i oprogramowania znajdującego się w witrynie internetowej firmy Junckers.

Firma Junckers upoważnia użytkownika do przeglądania i pobierania materiałów znajdujących się w tej witrynie do osobistego, niekomercyjnego użytku. Niniejsze upoważnienie nie stanowi przeniesienia tytułu prawnego do jakichkolwiek materiałów lub oprogramowania i podlega następującym ograniczeniom:

Korzystając z tej witryny, użytkownik potwierdza swoją zgodę na niniejsze WARUNKI UŻYTKOWANIA.

Należy zachować wszystkie informacje o prawach autorskich i innych prawach własności w nienaruszonym stanie
Nie wolno w żaden sposób modyfikować materiałów
Żaden z materiałów nie może być kopiowany, reprodukowany, ponownie publikowany, przesyłany, publikowany, przekazywany lub rozpowszechniany w jakikolwiek sposób

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji
Niniejsza witryna internetowa, wszystkie informacje i materiały w niej zawarte, a także usługi i oprogramowanie udostępniane w witrynie są dostarczane w stanie, w jakim się znajdują, bez jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych, w tym dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania praw osób trzecich.

Firma JUNCKERS nie gwarantuje dokładności ani kompletności informacji ani wiarygodności żadnych porad, opinii ani innych informacji wyświetlanych, obliczanych lub rozpowszechnianych za pośrednictwem witryny. Informacje, usługi i oprogramowanie udostępniane w witrynie internetowej, jak również przedstawione na niej produkty mogą być okresowo zmieniane.Firma JUNCKERS nie udziela żadnych gwarancji ani nie składa żadnych oświadczeń w odniesieniu do witryn internetowych innych niż witryna firmy JUNCKERS, do których użytkownik może uzyskać dostęp za pośrednictwem niniejszej witryny.

Ograniczenie odpowiedzialności
Firma Junckers w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, specjalne lub inne szkody wynikowe (włączając w to utratę zysków, przerwę w działalności, utratę programów lub innych danych w systemie obsługi informacji lub jakikolwiek inny uszczerbek) spowodowane lub związane z korzystaniem (lub niemożnością korzystania) z niniejszej witryny internetowej, włączając w to wszelkie niepowodzenia w działaniu, błędy lub pominięcia w informacjach, usługach i oprogramowaniu wskazanym w niniejszym dokumencie. Dotyczy to nawet sytuacji, w której firma Junckers została wyraźnie poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód.

Użytkownicy międzynarodowi i wybór prawa
Firma Junckers nie gwarantuje, że materiały lub produkty przedstawione w witrynie są odpowiednie lub dostępne we wszystkich lokalizacjach.

Niniejsze warunki korzystania z serwisu podlegają prawu duńskiemu.

Zasady ochrony prywatności
Firma Junckers Industrier A/S szanuje prywatność każdej osoby, która odwiedza nasze witryny internetowe. Niniejsze Zasady ochrony prywatności określają informacje, które firma Junckers może gromadzić oraz sposób wykorzystywania zgromadzonych informacji.
Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych
Niniejsze Zasady ochrony danych dotyczą firmy F. Junckers Industrier A/S (firma).Zasady pozwalają dopilnować i udokumentować, że firma chroni dane osobowe zgodnie z przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych. Zasady przyczyniają się również do ujawniania informacji na temat przetwarzania i wykorzystywania zarejestrowanych danych osobowych.Zasady co roku są poddawane przeglądowi.

REJESTR PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Firma przetwarza dane osobowe dotyczące:

*Pracowników
*Klientów
*Dostawców
Firma przygotowała wykaz procesów przetwarzania danych osobowych. Wykaz zawiera przegląd procesów przetwarzania danych, za które firma jest odpowiedzialna.Dane osobowe są warunkiem koniecznym do zawierania przez firmę umów o pracę, umów z klientami i dostawcami.Gromadzenie informacji za pomocą plików cookie
Gdy użytkownik odwiedza i korzysta z naszych witryn internetowych, gromadzimy informacje o użytkowniku za pomocą plików cookie. Informacje te obejmują typ przeglądarki internetowej użytkownika, frazy wyszukiwane w naszych witrynach internetowych, adres IP użytkownika oraz informacje o komputerze, telefonie, systemie operacyjnym itp. użytkownika (zwane dalej „danymi plików cookie”). Dane plików cookie wykorzystywane są zazwyczaj do ulepszania naszych witryn internetowych, a w perspektywie także do poprawy konwersji w naszych witrynach internetowych, jak również do prowadzenia ukierunkowanego marketingu.Przetwarzamy dane plików cookie, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do dbania o nasze uzasadnione interesy w zakresie zapobiegania nieprawidłowym logowaniom poprzez sprawdzanie lokalizacji użytkownika, poprawy ogólnych wrażeń użytkownika z korzystania z naszego produktu i kierowania do naszych klientów najbardziej odpowiednich ofert.W przypadku wysyłki materiałów marketingu bezpośredniego w formie newsletterów, ofert itp., z wyprzedzeniem prosimy użytkownika o zgodę. Z subskrypcji można zrezygnować w dowolnym momencie poprzez łącze w newsletterze.W ogólnym ujęciu, użytkownik w dowolnym momencie może wycofać udzieloną zgodę, kontaktując się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych na dole niniejszych zasad. W przypadku wycofania zgody usuniemy dane osobowe, które przetwarzaliśmy na podstawie zgody użytkownika, chyba że niektóre dane osobowe mogą być zgodnie z prawem nadal przetwarzane.W przypadku przekazywania danych osobowych użytkownika w sposób, który nie został opisany powyżej, a który wymaga zgody użytkownika, zwrócimy się do użytkownika o udzielenie zgody na zmianę procesu przetwarzania danych.

CEL I LEGALNOŚĆ PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe są przetwarzane i archiwizowane w związku z:• zarządzaniem personelem, w tym zatrudnieniem, rekrutacją, rezygnacją z pracy i płacami
• głównymi danymi klientów oraz zamówieniami i sprzedażą
• głównymi danymi dostawców oraz zapotrzebowaniem i zakupami
• IT i bezpieczeństwem informatycznym w firmie
• ekonomią i finansami
• wsparciem technicznym, obsługą klienta i doradztwem
• komunikacją i marketingiem
• umowami (porozumieniami prawnymi)
• statystyką
Firma nie wykorzystuje danych osobowych do celów innych niż wymienione. Firma nie gromadzi więcej danych osobowych niż jest to konieczne w związku z realizacją celu.

PRZECHOWYWANIE I USUWANIE

Firma wprowadziła następujące ogólne wytyczne dotyczące przechowywania i usuwania danych osobowych:

Przechowywanie

Dane osobowe są przechowywane w fizycznych segregatorach.Dane osobowe przechowywane są w systemach informatycznych i na dyskach serwerów.Dane osobowe nie są przechowywane dłużej, niż jest to konieczne do celów przetwarzania danych.
Usuwanie

Regularnie dbamy o usuwanie danych osobowych, gdy nie są one już przydatne do celów, dla których zostały zgromadzone. Przechowujemy jednak dane osobowe użytkownika w zakresie, w jakim wymagają tego przepisy prawa, jak ma to miejsce w przypadku danych księgowych objętych ustawą o rachunkowości. W przypadku pytań dotyczących przechowywania danych osobowych prosimy o kontakt przy użyciu danych kontaktowych podanych na dole niniejszych zasad.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Firma przeprowadziła ocenę ryzyka i zastosowała następujące środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych:

*Tylko pracownicy, którzy mają służbową potrzebę dostępu do zarejestrowanych danych osobowych, mają do nich dostęp fizyczny lub za pośrednictwem systemów informatycznych z zastosowaniem zarządzania uprawnieniami.*Wszystkie komputery mają hasło, a pracownicy nie mogą udostępniać swoich haseł innym osobom.*Komputery przenośne muszą mieć zainstalowaną zaporę sieciową i oprogramowanie antywirusowe, które jest regularnie aktualizowane. Pozostałe komputery stacjonarne są chronione przez firmową zaporę sieciową.*Dane osobowe są odpowiednio usuwane podczas wycofywania z użytku i naprawy sprzętu IT.*Klucze USB, zewnętrzne dyski twarde itp. z danymi osobowymi muszą być przechowywane w zamkniętej szufladzie lub szafie.*Teczki fizyczne znajdują się w zamkniętych biurach lub zamykanych szafach.*Dane osobowe w fizycznych teczkach są usuwane poprzez rozdrabnianie w niszczarce.*Wszyscy pracownicy muszą otrzymać instrukcje dotyczące postępowania z danymi osobowymi oraz sposobu ich ochrony.

UJAWNIANIE DANYCH

Przekazujemy dane osobowe innym podmiotom tylko wtedy, gdy jest to dozwolone przez prawo.Korzystamy z zewnętrznych dostawców, aby jak najlepiej świadczyć nasze usługi. Zewnętrzni dostawcy są nazywani podmiotami przetwarzającymi dane i w niektórych przypadkach przetwarzają zgromadzone dane osobowe w związku z dostarczaniem usług na rzecz naszej firmy. Nasze podmioty przetwarzające dane przetwarzają zgromadzone dane osobowe wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami oraz zgodnie z wymogami prawnymi dotyczącymi podmiotów przetwarzających dane.Dane osobowe pracowników mogą być ujawnione władzom publicznym, np. urzędom skarbowym, związkom zawodowym, bankom i towarzystwom emerytalnym.

PODMIOTY PRZETWARZAJĄCE DANE

Firma korzysta z podmiotów przetwarzających dane tylko wtedy, gdy podmiot przetwarzający dane może przedstawić niezbędne gwarancje, że wdroży odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby spełnić wymagania ustawy o danych osobowych. Wszyscy operatorzy komputerów podpisują umowę o przetwarzaniu danych przed rozpoczęciem przetwarzania.

PRAWA

Firma realizuje prawa osoby, której dane dotyczą, w tym prawo dostępu, wycofania zgody, sprostowania i usunięcia danych, a także informuje osoby, których dane dotyczą o przetwarzaniu danych osobowych przez firmę. Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do odwołania się do Inspektora Ochrony Danych Osobowych.W przypadku chęci skorzystania z praw opisanych powyżej, prosimy o użycie danych kontaktowych znajdujących się w ostatniej części niniejszych zasad. W przypadku chęci złożenia odwołania w sprawie przetwarzania przez nas danych osobowych użytkownika, można to zrobić za pośrednictwem Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych (www.datatilsynet.dk).
NARUSZENIE BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

W przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, firma niezwłocznie, w ciągu 72 godzin od naruszenia, powiadamia Inspektorat Danych Osobowych. Osobą odpowiedzialną za powiadomienie jest menedżer ds. finansowych grupy. Zgłoszenie opisuje naruszenie, grupy osób, których dotyczy naruszenie, konsekwencje, jakie naruszenie może mieć dla tych osób oraz sposób, w jaki sposób firma naprawiła lub naprawi naruszenie. W przypadkach, w których naruszenie wiąże się z wysokim ryzykiem dla osób, których dane firma przetwarza, firma poinformuje również te osoby. Firma dokumentuje wszystkie przypadki naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych na oddzielnym dysku serwera, do którego dostęp mają wybrane osoby.

KONTAKT

W przypadku pytań lub uwag dotyczących niniejszych zasad lub w przypadku chęci skorzystania z praw przysługujących użytkownikowi prosimy o kontakt pod adresem GDPR@junckers.com
Inne dane
W niektórych przypadkach możemy automatycznie gromadzić informacje techniczne, które nie pozwalają na identyfikację użytkownika, np. typ przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik, typ systemu operacyjnego komputera, z którego korzysta oraz nazwę domeny witryny internetowej, z której nastąpiło połączenie z naszą Witryną.

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf